Voorwaarden

Deze versie is geldig vanaf: 23 april 2020

Preambule

Atleta stelt organisatoren van (sport)evenementen in staat om, via de door Atleta beschikbaar gestelde diensten, producten en of diensten aan deelnemers van (sport)evenementen te verkopen. Atleta fungeert louter als leverancier van het e-commerceplatform en is op geen enkele wijze partij bij enige overeenkomst tussen de Gebruiker en een Eindgebruiker. Atleta dient enkel als platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten.

Artikel 1. Definities

 1. Atleta: een handelsnaam van Atleta B.V. en de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Atleta is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34166146.

 2. Gebruiker(s): een natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van Atleta.

 3. Eindgebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van een Gebruiker via een Evenement.

 4. Dienst: de door Atleta geleverde dienstverlening, waaronder in ieder geval wordt verstaan: het aanmaken van Evenementen door de Gebruiker.

 5. Evenement: een via Atleta aangeboden digitaal software systeem, waarbij de Gebruiker producten en/of diensten kan aanbieden die door derden, middels een overeenkomst op afstand, van de Gebruiker kunnen worden gekocht.

 6. Account: een uniek persoonlijk account van een Gebruiker waarover een Gebruiker dient te beschikken om een Evenement aan te maken.

 7. Website: de website van Atleta, onder meer te bereiken via www.atleta.cc.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Atleta deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.

 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Atleta en de Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 3. Atleta behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Atleta overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier één maand voorafgaand aan de wijziging, van op de hoogte. Gebruikers staat het vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 3. Aanmelding

 1. Om een Account aan te maken moet men minimaal 18 jaar oud zijn.

 2. Door een Account aan te maken verklaart de Gebruiker dat de Diensten uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsmatige doeleinden. De Diensten mogen niet gebruikt worden voor persoonlijke c.q. hobbymatige doeleinden.

 3. De Diensten mogen uitsluitend gebruikt worden door een Gebruiker dier zetelt in de Europese Economische Ruimte.

 4. De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoons)gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan Atleta, door deze gegevens in het Account aan te passen.

 5. Indien een natuurlijke persoon een Account aanmaakt ten behoeve van zijn/haar werkgever dient bij het aanmaken van een account een e-mailadres te worden opgegeven van de werkgever en wordt de aanmelding geacht op naam van de werkgever te hebben plaatsgevonden.

 6. Iedere Gebruiker bepaalt tijdens de aanmelding zelf de inloggegevens waarmee toegang tot het Account verkregen kan worden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van deze inloggegevens. Indien blijkt dat derden zich toegang verschaffen tot het Account, is Atleta gerechtigd het Account tijdelijk te blokkeren.

 7. De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Account worden gedaan.

 8. Atleta is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot het Account.

 9. De Gebruiker vrijwaart Atleta van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Account van Gebruiker.

Artikel 4. Evenement

 1. Het is een Gebruiker ten strengste verboden om via een Evenement producten en/of diensten aan te bieden die op enige wijze rechten van derden schenden, in strijd zijn met de goede zeden en/of op enige wijze in strijd zijn met enige wet- of regelgeving.

 2. De Gebruiker dient bij het aanbieden van producten en/of diensten binnen een Evenement alle wet- en regelgeving in acht nemen die van toepassing zijn op de verkoop van de betreffende producten en/of diensten. De Gebruiker dient de Eindgebruikers, overeenkomstig de toepasselijk regelgeving binnen het grondgebied waar de Gebruiker zetelt, adequaat te informeren over de rechten en plichten van de Eindgebruikers.

 3. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 4.2 dient de Gebruiker algemene voorwaarden en een privacyverklaring te hanteren en die inzichtelijk te maken voor Eindgebruikers, teneinde Eindgebruikers in staat te stellen kennis te nemen van hun rechten en plichten alvorens een product en/of dienst af te nemen van de Gebruiker.

 4. De Gebruiker mag uitsluitend producten en/of diensten aanbieden binnen een Evenement die de Gebruiker zelf direct levert aan de Eindgebruiker.

 5. De Gebruiker zal voor ieder aangeboden dienst en/of product de gegevens verstrekken waar Atleta om verzoekt, zoals de prijs, voorraad, datum en tijdstip waarop een dienst wordt aangeboden, eventuele bijzonderheden en overige informatie die kan worden ingevoerd per Evenement.

Artikel 5. Overeenkomst met Eindgebruikers

 1. De Gebruiker is geheel zelf verantwoordelijk voor een Evenement en de daarbij aangeboden producten, activiteiten, promoties of andere zaken die de Gebruiker aanbiedt c.q. toont. Atleta fungeert uitsluitend als technisch e-commerce platform dat Gebruikers in staat stelt om via een aangemaakt Evenement overeenkomsten te sluiten met Eindgebruikers. Atleta zal nimmer partij zijn bij enige overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eindgebruiker.

 2. Indien een Eindgebruiker een dienst of product afneemt wordt de betaling door de Eindgebruiker aan de Gebruiker verwerkt door Atleta of een externe aanbieder van betalingssystemen; een zogenaamde Service Payment Provider. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het contracteren van een Service Payment Provider en de voldoening van eventuele vergoedingen die deze Service Payment Provider bij de Gebruiker in rekening brengt. De Gebruiker dient de accountgegevens die van de Service Payment Provider worden verkregen in te voeren in het Account zodat de betalingen die door een Eindgebruiker worden verricht, na aftrek van de vergoeding(en) als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, aan de Gebruiker kunnen worden uitbetaald.

 3. De Gebruiker bepaalt zelf de prijzen van de producten en/of diensten. De Gebruiker dient de prijzen inclusief BTW op te geven en is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen etc. Indien de Gebruiker servicekosten in rekening wenst te brengen bij de Eindgebruiker, dient de Gebruiker die servicekosten als separaat product en/of dienst aan te maken in het betreffende Evenement.

Artikel 6. Gebruik Atleta

 1. De Dienst wordt door Atleta ‘as is’ geleverd aan de Gebruiker. Atleta heeft het recht om bepaalde functionaliteiten van de Dienst aan te passen of te verwijderen. Atleta zal de Gebruiker vooraf informeren over aanpassingen binnen de Dienst, tenzij een voorafgaande kennisgeving door Atleta in redelijkheid niet kan worden afgewacht.

 2. De Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen jegens een Eindgebruiker.

 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van zijn/haar hardware- en softwareconfiguratie en benodigde telecommunicatiemiddelen om toegang te krijgen tot de Diensten en te communiceren met Eindgebruikers en/of Atleta.

 4. De Gebruiker verleent Atleta een onherroepelijk volmacht om de bedrijfsnaam van de Gebruiker en/of de naam van een Evenement van de Gebruiker voor promotionele doeleinden te gebruiken, zoals het tonen van de naam van de Gebruiker op de Website of het tonen van de naam van het Evenement van Gebruiker op de Website.

 5. De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Atleta en/of derden.

 6. De Gebruiker wordt aangemerkt als ‘Gebruiker’ in de zin van de privacy wetgeving en dient passende maatregelen te treffen om de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te verwerken.

 7. Persoonsgegevens die door Atleta als zijnde ‘Gebruiker’ worden verwerkt, zullen overeenkomstig het privacy statement van Atleta worden verwerkt. Indien Atleta als ‘Verwerker’ in de zin van de privacy wetgeving wordt aangemerkt, is de verwerkersovereenkomst, zoals opgenomen in artikel 12 en verder van deze algemene voorwaarden, van toepassing.

 8. De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website of de systemen van Atleta kunnen vertragen of beperken.

 9. Indien de Gebruiker in strijd handelt met een bepaling uit deze algemene voorwaarden heeft Atleta het recht het Account van de Gebruiker en daarbij horende Evenementen onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen, zonder dat Atleta gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade.

Artikel 7. Vergoeding

 1. Voor ieder verkocht product of dienst via een Evenement aan een Eindgebruiker zal Atleta een vergoeding rekenen.

 2. De in artikel 7.1 bedoelde vergoeding zal Atleta verrekenen met het door de Eindgebruiker betaalde bedrag voor de aankoop van producten en/of diensten via een Evenement van de Gebruiker en dit bedrag wordt in minder gebracht op het aan de Gebruiker toekomende aankoopbedrag van de betreffende diensten en/of producten.

 3. Atleta behoudt zich het recht voor om de verschuldigde vergoeding te allen tijde te wijzigen, maar pas nadat aan de Gebruiker een kennisgeving is verstuurd waarin de wijziging bekend wordt gemaakt.

 4. Indien een Eindgebruiker, om welke reden dan ook, terugbetaling van het door de Eindgebruiker betaalde bedrag vordert van de Gebruiker, blijft de vergoeding aan Atleta verschuldigd. Atleta zal dan ook nimmer zijn gehouden tot terugbetaling van een vergoeding aan de Gebruiker, tenzij Atleta tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen en derhalve op grond van wanprestatie gehouden kan worden tot terugbetaling van de vergoeding.

 5. In het geval dat Atleta om welke reden dan ook een onjuiste vergoeding incasseert, ontslaat dit de Gebruiker niet van de in dit artikel gestelde betalingsverplichtingen. Atleta zal een onjuist in rekening gebrachte vergoeding verrekenen met de eerstvolgende vergoeding die aan Atleta toekomt.

 6. Atleta zal de Gebruiker middels een rapport of factuur inzage geven in het aantal verkochte diensten en/of producten per Evenement en de door Atleta ingehouden vergoedingen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 8. Beëindiging

 1. De Dienst wordt afgenomen voor onbepaalde tijd. De Gebruiker kan de Dienst te allen tijde opzeggen.

 2. Na opzegging zal Atleta alle Evenementen van de Gebruiker verwijderen. Het Account zal nog toegankelijk blijven teneinde de Gebruiker in staat te stellen historische transacties in te zien.

 3. Atleta mag de Dienst eenzijdig, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • Aan de Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

  • Ten aanzien van de Gebruiker faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

  • De Gebruiker handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Atleta voortvloeiende verplichting;

  • De Gebruiker inbreuk maakt op rechten van derden;

  • De Gebruiker handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Atleta;

  • De Gebruiker niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, al dan niet aangetekend schrijven;

 4. Atleta zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 8.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 5. Indien de Gebruiker op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Atleta vóór de ontbinding heeft geïncasseerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Atleta kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of de Dienst.

 2. Atleta zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die een Gebruiker mocht lijden als gevolg van de onjuistheid van informatie en inhoud die wordt verstrekt door Gebruikers en/of Eindgebruikers.

 3. Atleta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van derden.

 4. In het geval Atleta aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen van verplichtingen door een Gebruiker, die op een Gebruiker rusten op grond van de wet of deze voorwaarden, zal de Gebruiker Atleta volledig vrijwaren.

 5. Atleta zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade die een Eindgebruiker mocht lijden als gevolg van het gebruik van de Dienst. Indien een Eindgebruiker Atleta aansprakelijk stelt zal de Gebruiker met wie de betreffende Eindgebruiker een overeenkomst heeft gesloten via de Dienst volledig vrijwaren.

 6. Atleta is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

 7. Mocht Atleta onverhoopt toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door Atleta afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht geen uitkering plaatsvinden krachtens de in de vorige volzin genoemde verzekeringsovereenkomst, dan zal de aansprakelijkheid van Atleta in dat geval beperkt zijn tot een bedrag van € 2.500,- (zegge: tweeënhalfduizend Euro).

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Atleta ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst, berusten uitsluitend bij Atleta of diens licentiegevers.

 2. De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van Atleta mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Atleta nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 3. Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Atleta, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van ten minste duizend Euro aan Atleta verschuldigd. Atleta behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschil

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en Atleta is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 2. De Gebruiker en Atleta zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Klachten van een Gebruiker zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling worden genomen door Atleta, waarbij Atleta er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

 4. Tenzij de regels van dwingend recht anders voorschrijven, zal uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen Atleta en de Gebruiker.

Artikel 12. Verwerkersovereenkomst

 1. In aanvulling op hetgeen is bepaald in de voorgaande artikelen, wensen Atleta en de Gebruiker de hiernavolgende voorwaarden overeen te komen als opgenomen in artikelen 12 tot en met 22 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 2. Gebruiker wordt als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ aangemerkt in de zin van de privacywetgeving en Atleta wordt aangemerkt als de ‘Verwerker’ in de zin van de privacywetgeving.

 3. Atleta zal de verplichtingen die op haar rusten op grond van de Verordening naleven.

 4. Gebruiker zal de op hem als verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen op grond van de Verordening naleven.

 5. De door Atleta, onder verantwoordelijkheid van de Gebruiker te Verwerken persoonsgegevens worden als bijlage 1 bij deze Verwerkersovereenkomst gevoegd.

Artikel 13. Nadere definities

 1. Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 2. Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 van de Verordening.

 3. Gebruiker: de Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Verordening.

 4. Betrokkene: een natuurlijke persoon op wie de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben.

 5. Verwerken/Verwerking: de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Verordening door Atleta.

 6. Subverwerker: een door Atleta ingeschakelde derde die in opdracht van Atleta persoonsgegevens zal Verwerken.

 7. Datalek: een beveiligingsincident als bedoeld in artikel 4 lid 12 van de Verordening.

Artikel 14. Doel van de overeenkomst en algemene bepalingen

 1. Partijen zijn een overeenkomst aangegaan waarin Atleta zich heeft verbonden tot het leveren van (online)softwaresystemen aan de Gebruiker. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan om de voorwaarden vast te leggen waaronder de Gebruiker persoonsgegevens zal laten Verwerken in de door Atleta aangeboden ICT omgeving.

 2. Verwerking van persoonsgegevens door Atleta zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de in artikel 14.1 genoemde overeenkomst. De Gebruiker bepaalt welke persoonsgegevens door Atleta verwerkt worden en op welke categorieën Betrokkenen deze Verwerking betrekking heeft. Atleta heeft geen zeggenschap over de wijze waarop de Gebruiker deze persoonsgegevens laat Verwerken.

 3. Atleta verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de Gebruiker en verwerkt deze uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de Gebruiker.

 4. De te Verwerken persoonsgegevens blijven te alle tijden eigendom van Gebruiker en/of de Betrokkene.

 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking van persoonsgegevens. De Gebruiker verklaart een register bij te houden, zoals bedoeld in artikel 30 van de Verordening, waarin de Verwerking door Atleta wordt gedocumenteerd. Atleta en de Gebruiker komen overeen dat Atleta de persoonsgegevens alleen zal verwerken voor de doeleinden zoals die in het door de Gebruiker bijgehouden register zijn vastgelegd.

 6. Wijzigingen met betrekking tot de doeleinden van de Verwerking dienen door de Gebruiker schriftelijk te worden voorgelegd aan Atleta.

Artikel 15. Beveiliging

 1. Atleta staat er voor in dat zij, rekening houdend met in de artikel 32 van de Verordening gestelde eisen, passende technische en organisatorische maatregelen treft om een afdoende beveiligingsniveau te realiseren.

 2. De door Atleta getroffen technische- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens zijn opgenomen als bijlage 2 bij deze Verwerkersovereenkomst.

 3. Eventueel aanvullende technische- en organisatorische maatregelen die ter beveiliging van de persoonsgegevens door Atleta worden getroffen, worden schriftelijk aan de Gebruiker medegedeeld.

 4. De Gebruiker verklaart dat de door Atleta getroffen technische- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, gezien de stand der techniek, de aard, de omvang, de contact- en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen voldoende zijn.

 5. Atleta kan niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen te allen tijden afdoende zijn en kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die ontstaat als gevolg van een Datalek of beveiligingsincident.

Artikel 16. Audits

 1. De Gebruiker heeft de wettelijke plicht om toezicht te houden op de naleving van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en is verantwoordelijk voor het toezicht op de Verwerking bij Atleta.

 2. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de Verwerking van persoonsgegevens door Atleta te (laten) controleren. Atleta zal op het eerste verzoek van de Gebruiker inzicht geven in de Verwerking en de wijze waarop Atleta invulling en uitvoering geeft aan de getroffen maatregelen zoals bedoeld in artikel 15.2 en 15.3.

 3. Indien de Verantwoordelijke de in artikel 16.2 bedoelde controle door een derde partij laat uitvoeren, dient deze derde over de schriftelijke toestemming van de Gebruiker te beschikken.

 4. Het moment waarop de Gebruiker of de door de Gebruiker ingeschakelde derde over kunnen gaan tot de controle van de Verwerking door Atleta, wordt in overleg tussen Atleta en de Gebruiker vastgesteld. Atleta zal de Gebruiker of de door de Gebruiker ingeschakelde derde niet later dan tien dagen na het eerste verzoek door de Gebruiker toegang geven tot de te controleren informatie.

 5. Alle informatie die gedurende de controle bekend wordt bij de Gebruiker of de door de Gebruiker ingeschakelde derde zal strikt vertrouwelijk worden behandeld door alle partijen.

 6. De kosten voor de in artikel 16.2 tot en met 16.5 bedoelde controles worden gedragen door de Gebruiker, tenzij na enige controle blijkt dat Atleta enige verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst met de Gebruiker niet heeft nageleefd. In dat geval zullen de kosten voor die betreffende controle, mits redelijk, door Atleta gedragen worden.

Artikel 17. Subverwerkers

 1. Atleta is gerechtigd Subverwerkers in te schakelen. De Gebruiker geeft door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst toestemming dat Atleta de Subverwerkers als bedoeld in bijlage 3 van deze overeenkomst inschakelt.

 2. De Gebruiker blijft gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan de Verwerking door de Subverwerkers als bedoeld in artikel 17.1.

 3. Atleta blijft jegens de Gebruiker het aanspreekpunt én blijft verantwoordelijk voor de Verwerking door Subverwerkers.

 4. Atleta garandeert dat tussen Atleta en Subverwerkers een overeenkomst is gesloten of zal worden gesloten, waarbij de op Atleta rustende verplichtingen welke uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien eveneens op de Subverwerkers van toepassing worden verklaard. Op het eerste verzoek van de Gebruiker zal Atleta inzage verschaffen in deze overeenkomsten.

 5. Verwerking door de in artikel 17.1 bedoelde Subverwerkers vindt uitsluitend plaats binnen de Europese Unie, tenzij Atleta de Gebruiker schriftelijk om toestemming heeft gevraagd om de Verwerking buiten de Europese Unie te laten plaatsvinden en de Gebruiker daar toestemming voor gegeven heeft.

Artikel 18. Duur en einde overeenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor dezelfde duur als de onderliggende overeenkomst bedoeld in artikel 14.1. Op het moment dat deze onderliggende overeenkomst eindigt, zal deze Verwerkersovereenkomst ook eindigen zonder dat daarbij een opzegging voor is vereist.

 2. Zodra deze Verwerkersovereenkomst eindigt, zal Atleta de Verwerking staken, ook indien de onderliggende overeenkomst als bedoeld in artikel 14.1 nog niet (rechtsgeldig) is beëindigd.

 3. Wijziging van deze Verwerkersovereenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden.

 4. Op het moment dat de Verwerkersovereenkomst tussen Atleta en de Gebruiker eindigt, zal Atleta alle door de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens overdragen aan de Gebruiker. Daarbij zal Atleta de persoonsgegevens op een zodanige manier overdragen dat daarmee is voldaan aan de in artikel 20 van de Verordening gestelde eisen.

 5. In uitzondering op hetgeen is bepaald in artikel 18.3, zal Atleta op het uitdrukkelijke en schriftelijke verzoek van de Gebruiker de ter beschikking gestelde persoonsgegevens vernietigen.

 6. Het overdragen dan wel vernietigen van de beschikbaar gestelde persoonsgegevens op grond van artikel 18.3 of 18.4 zal door Atleta binnen veertien dagen hebben plaatsgevonden, tenzij Atleta zwaarwegende redenen heeft waardoor deze termijn niet nagekomen kan worden en Atleta de Gebruiker daar schriftelijk over informeert.

 7. De Gebruiker is gerechtigd om deze Verwerkersovereenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • Atleta (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

  • Atleta zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

  • de onderneming van Atleta wordt ontbonden;

  • Atleta zijn onderneming staakt.

Artikel 19. Meldplicht bij datalekken

 1. Indien zich een Datalek voordoet, zijn Atleta en de Gebruiker over en weer verplicht om dit binnen 12 uur na ontdekking dit schriftelijk aan elkaar te melden. Daarbij zal deze melding direct per e-mail aan de andere partij worden gedaan.

 2. Naar aanleiding van een melding van een Datalek is de Gebruiker verplicht om na te gaan of het Datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dient te worden op grond van artikel 33 lid 1 en/of artikel 34 van de Verordening.

Artikel 20. Rechten van Betrokkenen

 1. Indien een Betrokkene enig recht dat hij/zij op grond van de Verordening heeft, wenst uit te oefenen en ter uitoefening van dit recht contact opneemt met Atleta, zal Atleta deze Betrokkene naar de Gebruiker doorverwijzen.

 2. Indien de Gebruiker de uitoefening van dit recht als bedoeld in artikel 20.1 goedkeurt, zal Atleta daar op het eerste verzoek van de Gebruiker zijn medewerking aan verlenen. Indien Atleta daarbij kosten maakt, worden deze bij de Gebruiker in rekening gebracht.

Artikel 21. Geheimhouding

 1. Atleta, het personeel dat in dienst is bij Atleta of door Atleta ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonsgegevens waar zij als gevolg van de Verwerking kennis van kunnen nemen.

 2. Mocht Atleta op grond van een wettelijke plicht de in artikel 21.1 genoemde geheimhoudingsplicht moeten schenden, dan zal Atleta de Verantwoordelijke hier direct over informeren, tenzij een wettelijke bepaling dit verbiedt.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

 1. De Verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving op de door Atleta beschikbaar gestelde systemen, maar valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Verwerking vindt plaats op basis van de door de Gebruiker aan Atleta gegeven instructies. De Gebruiker vrijwaart Atleta derhalve tegen alle aanspraken op schadevergoeding die Betrokkenen of derden mochten doen gelden als gevolg van een aan de Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op hem rustende contractuele en/of wettelijke verplichtingen.

 2. Indien Atleta enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt, dient de Gebruiker haar schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 3. Mocht Atleta aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van een aan Atleta toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, is deze aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 9 van de algemene voorwaarden.

Bijlage 1

De door Atleta te verwerken persoonsgegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Geslacht;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • Nood-telefoonnummer;

 • Overige persoonsgegevens die Gebruiker vraagt van Eindgebruiker.

Bijlage 2

De door Atleta getroffen technische- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de in bijlage 1 te Verwerken persoonsgegevens zijn:

 • Firewall;

 • Tweestapsauthenticatie;

 • Beveiligde netwerkverbindingen (TLS);

 • Uitsluitend gebruik maken van ISO27001 gecertificeerde Subverwerkers (zie Bijlage 3).

Bijlage 3

De door Atleta in te schakelen Subverwerkers zijn:

 • DigitalOcean, LLC (datacenter in Amsterdam);

 • Mailgun Technologies, Inc. (EU servers).